Druhy odškodného na zdraví

Osoby, ktorým bola spôsobená ujma na zdraví v dôsledku dopravnej nehody, majú právo na odškodné. "Odškodné" treba chápať ako najvšeobecnejší pojem, ktorý v sebe zahŕňa viacero nárokov, ktoré poškodená osoba má z dôvodu škody na zdraví spôsobenej dopravnou nehodou. Jedná sa najmä o:

  • náhradu za vytrpené bolesti (bolestné),
  • náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia (trvalé následky),
  • náhradu za stratu na zárobku počas a po skončení pracovnej neschopnosti,
  • náhradu za stratu na dôchodku,
  • náhradu za účelne vynaložené náklady spojené s liečením (náklady na lieky, zdravotnícke pomôcky, cestovné atď.).

Bolestné

Bolestné sa poskytuje za bolesť spôsobenú ujmou na zdraví, jej liečením alebo odstraňovaním následkov škody na zdraví. Pri určení sumy bolestného sa vychádza z celkového počtu bodov, ktorým sa bolesť ohodnotila v lekárskom posudku.

Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia

Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sa poskytuje za trvalé následky vyvolané škodou na zdraví, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú možnosti poškodeného uplatniť sa v ďalšom živote. Pri určení sumy tejto náhrady sa vychádza, rovnako ako pri bolestnom, z celkového počtu bodov, ktorým sa sťaženie spoločenského uplatnenia ohodnotilo v lekárskom posudku.

Náhrada za stratu na zárobku

Náhrada za stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti sa poskytuje v prípade, ak poškodená osoba bola v dôsledku nehody práceneschopná a dosahovala tak nižšie príjmy ako pred nehodou. Náhrada patrí v tomto prípade vo výške sumy, o ktorú bol príjem nižší počas pracovnej neschopnosti poškodeného. Pri strate na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti sa vychádza z priemerného zárobku, ktorý poškodený dosahoval pred ujmou a po ujme na zdraví. Oba vyššie spomenuté nároky sa vyplácajú iba v tej časti, pokiaľ neboli uhradené dávkami z nemocenského, prípadne iného poistenia.

Náhrada za stratu na dôchodku

Náhrada za stratu na dôchodku patrí v sume rovnajúcej sa rozdielu medzi výškou dôchodku, na ktorý poškodenému vznikol nárok, a výškou dôchodku, na ktorý by mu vznikol nárok, ak by do priemerného mesačného zárobku bola zahrnutá náhrada za stratu na zárobku po skončení práceneschopnosti.

Náhrada účelných nákladov spojených s liečením

Náhrada účelných nákladov spojených s liečením predstavuje náhradu nákladov, ktoré poškodenému vznikli v súvislosti s poškodením zdravia a nie sú uhradené zo zdravotného poistenia. Medzi účelné náklady patria napríklad úhrady za lieky, rehabilitácie, zdravotné pomôcky (napr. protézy), využívanie opatrovateľskej služby, návštevy rodinných príslušníkov v zdravotníckych zariadeniach, špeciálna strava a pod.

 

Kontakt

Infolinka: 0905 603 805
0903 132 896
Email: info@sanum.sk
Web: www.odskodneponehode.sk
www.sanum.sk

Viac o nás

SANUM Odškodné Po Nehode, s.r.o. pomáha získať spravodlivé odškodnenie za ujmu na zdraví po dopravnej nehode. Sme tím profesionálov, ktorí sa venujú odškodneniu dopravných nehôd. Nič dopredu neplatíte.