Výška odškodného na zdraví

Hodnota zdravia je nevyčísliteľná. V prípade ujmy na zdraví má každý človek právo na spravodlivé odškodnenie. Uvedomujeme si, že žiadne odškodné nedokáže v plnom rozsahu kompenzovať vzniknutú ujmu na zdraví, avšak dokáže aspoň čiastočne pomôcť človeku pri ďalšom živote, podporí liečenie, rehabilitáciu a ďalší život poškodeného.

Odškodné

Pod pojmom „odškodné“ treba rozumieť všetky nároky, ktoré poškodená osoba má z dôvodu škody na zdraví spôsobenej dopravnou nehodou. Jedná sa najmä o:

  • náhradu za vytrpené bolesti (bolestné)
  • náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia
  • náhradu za stratu na zárobku počas a po skončení pracovnej neschopnosti,
  • náhradu za stratu na dôchodku,
  • náhradu účelných nákladov spojených s liečením (lieky, zdravotnícke pomôcky, cestovné atď.).

Výška odškodného

Vo väčšine prípadov je najväčšou zložkou odškodnenia náhrada za bolesť (tzv. bolestné) a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia. Výška týchto nárokov sa určuje na základe vypracovaného lekárskeho posudku. Pri určení výšky náhrady sa vychádza z celkového počtu bodov, ktorým sa bolesť alebo sťaženie spoločenského uplatnenia ohodnotilo v lekárskom posudku. Pre rok 2016 je hodnota jedného bodu vo výške 17,66 €.

Ako získať spravodlivé odškodnenie

Žiaľ, poisťovne vyplácajú odškodnenia, ktoré nezodpovedajú vzniknutej ujme, pretože využívajú neznalosť a neskúsenosť svojich klientov. Navyše často odrádzajú poškodených pri získavaní odškodného nezmyselnou byrokraciou alebo im navrhujú, aby podpísali jednostranne nevýhodné dohody o urovnaní. Čoraz častejšie je poškodeným výplata ich odškodného odmietnutá s odkazom na domáhanie sa svojich práv súdnou cestou. Ak chcete získať spravodlivú výšku odškodného je nutné obrátiť sa na profesionálov, a to najlepšie už v počiatkoch riešenia náhrady škody z dopravnej nehody.

Kalkulačka odškodného

Chcete si vypočítať výšku svojho odškodnenia? Prejdite na kalkulačku odškodného.

Kompletné sadzby, z ktorých sa vypočíta výška odškodnenia za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia nájdete tu: kompletné sadzby odškodného.

 

Kontakt

Infolinka: 0905 603 805

Email: info@sanum.sk
Web: www.odskodneponehode.sk
www.sanum.sk

Viac o nás

SANUM Odškodné Po Nehode, s.r.o. pomáha získať spravodlivé odškodnenie za ujmu na zdraví po dopravnej nehode. Sme tím profesionálov, ktorí sa venujú odškodneniu dopravných nehôd. Nič dopredu neplatíte.